SSHキー関連API

GET/sshkey

SSHキー一覧を取得

POST/sshkey

SSHキーを作成

パラメータ

名前 省略 説明
SSHKey.Name string 不可 SSHKey名
[SSHKey.Description] string 説明
SSHKey.PublicKey string 不可 ssh-rsa で始まるPublickey

オブジェクト構造

アクセス キー バリデーション
読取 検索 書込 更新 必須 デフォルト 範囲
ID : int  
Name : string 1~64文字
Description : string   空文字 512文字
PublicKey : string   2048文字
Fingerprint : string  

GET/sshkey/:sshkeyid

該当IDのSSHキー情報を取得

URLパラメータ

Name Comment
sshkeyid SSHキーID

PUT/sshkey/:sshkeyid

SSHキーを更新

URLパラメータ

Name Comment
sshkeyid SSHキーID

DELETE/sshkey/:sshkeyid

該当IDのSSHキーを削除

URLパラメータ

Name Comment
sshkeyid SSHキーID

POST/sshkey/generate

SSHキーを作成(生成)

パラメータ

名前 省略 説明
SSHKey.Name string 不可 SSHKey名
[SSHKey.Description] string 説明
SSHKey.PassPhrase string 不可 パスフレーズ
SSHKey.GenerateFormat string 不可 SSHキーの生成フォーマット